picture

Jubileumkerkdienst


Datum: 9/6/2024 om 9:30

Locatie: It Ljochtbeaken, Oudega

Dirigent: Jappie Kuipers


In deze jubileumkerkdienst staat Psalm 150 centraal,

Dit vindt plaats in It Ljochtbeaken